top of page

Adatkezelési tájékoztató

A Versénekmondó regisztráción megadott adatok tekintetében az adatot szolgáltató hozzájárul, hogy azokat az űrlapon kitöltöttek szerint a versenekmondo.hu honlapon, illetve papíralapon a honlap tulajdonosa a vonatkozó magyar, illetve közösségi jogszabályokban meghatározottak szerint kezelje.

AZ ADATKEZELÉS JOGALAPJA

Az adatkezelés jogalapját egyrészt a jogszabályi felhatalmazások, másrészt pedig az adatok közlésének önkéntessége teremti meg. Az adatkezelés elsődlegesen az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Info tv.) 5. § (1) bekezdés a) pontján alapul.

ADATKEZELÉS CÉLJA, TERJEDELME, HELYE

Az Adatkezelő azokat az adatokat kezeli, amelyeket a verséneklő illetve énekmondó (adatszolgáltató)  a részére megad. Az adatkezelés célja a program leírásában szereplő cél megvalósításához szükségesek. 

Az adatkezelő az űrlap kitöltője által szolgáltatott adatok hitelességét nem vizsgálja, azokért az adatot szolgáltató tartozik felelősséggel. 

Az adatkezelés elektronikusan és papíralapon történik. 

A Honlapon történő regisztráció önkéntes. A verséneklő illetve énekmondó a regisztráció elvégzésével, az űrlap kitöltésével és elküldésével az Info tv. 5. § (1) bekezdésének a) pontja szerinti hozzájárulását adja az adatkezeléshez.

Az adatkezelés a cél megvalósulásához szükséges mértékben azzal a személyes adattal történik, amely az adatkezelés céljának megvalósulásához elengedhetetlenül szükséges és a cél elérésére egyébként alkalmas.

 

Az adatkezelő az adatokat tartalmazó dokumentumokat, mint maradandó értékű iratokat a köziratokról, a közlevéltárakról és a magánlevéltári anyag védelméről szóló 1995. évi LXVI. törvény rendelkezéseinek megfelelően kezeli.

Az adatkezelés helye az Adatkezelő székhelye, azaz a 2621 Verőce, Faluföle u. 4. szám alatt található iroda.

A fentiek szerinti adatkezelés során keletkező információkat az adatkezelő a legnagyobb körültekintéssel, és minden törvényes eszközzel megakadályozza, hogy azokhoz illetéktelenek hozzáférjenek.

A tudomására jutott adatokat az Adatkezelő harmadik személy számára – jogszabályban meghatározott eseteken kívül – akkor adja ki, ha az érintett verséneklő illetve énekmondó hozzájárul az adatlap kitöltésekor.

AZ ADATSZOLGÁLTATÓ JOGAI

Az Adatszolgáltató bármikor jogosult helytelenül rögzített adatainak helyesbítését kérni.

Az Adatszolgáltató jogosult kérni a személyére vonatkozó adatok törlését, vagy zárolását kérni a kötelező adatkezelés kivételével.

Az Info tv. 21.§-ában foglaltak alapján az Adatszolgáltató tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen,

a) ha a személyes adatok kezelése vagy továbbítása kizárólag az Adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez vagy az Adatkezelő, adatátvevő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges, kivéve kötelező adatkezelés esetén;

b) ha a személyes adat felhasználása vagy továbbítása közvetlen üzletszerzés, közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás céljára történik; valamint

c) törvényben meghatározott egyéb esetben.

Az Adatkezelő a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 napon belül megvizsgálja, annak megalapozottsága kérdésében döntést hoz, és döntéséről a kérelmezőt írásban tájékoztatja.

Az Adatszolgáltató jogainak megsértése esetén, az Adatkezelő ellen bírósághoz fordulhat.


AZ ADATKEZELŐ ELÉRHETŐSÉGEI

Levelezési cím: 2621 Verőce, Faluföle u. 4.
E-mail: matetorok@gmail.com

 

bottom of page